Algemene Voorwaarden

1. Definities


1.1. "Website": https://www.quantumagecapital.com/


1.2. "Gebruiker": Iedere persoon die de Website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten aangeboden op de Website.


2. Toepasselijkheid


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website en op alle overeenkomsten gesloten via de Website.

3. Gebruik van de Website


3.1. De Gebruiker gaat akkoord met het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Website.


3.2. Quantum Age Capital behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.


4. Diensten van Quantum Age Capital


4.1. Quantum Age Capital is een groep van ondernemers en investeerders die online passief geld verdienen.

5. Digitale producten en aankopen


5.1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder de toegang tot de besloten groep, te ruilen en/of retourneren.


5.2. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant direct toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.


6. Garanties


6.1. Quantum Age Capital biedt geen garanties met betrekking tot de diensten of producten.


7. Privacy


7.1. Quantum Age Capital volgt privacypraktijken zoals uiteengezet in het privacybeleid, beschikbaar op de Website.

8. Retourbeleid en herroepingsrecht


8.1. Het retourbeleid en herroepingsrecht zijn niet van toepassing op digitale producten.


9. Aansprakelijkheid


9.1. Quantum Age Capital is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de Website.


10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Houten.